Oferta

Usługi

I. DORADZTWO INŻYNIERYJNE

1. ANALIZY TECHNICZNE I EKSPERTYZY 

>  EKSPERTYZY PRZYŁĄCZENIOWE

Wykonujemy ekspertyz wpływu instalacji wytwórczych i odbiorczych na pracę sieci elektroenergetycznej przyłączanej do sieci SN i WN która obejmuje:

 • obliczenia rozpływowe,
 • obliczenia zwarciowe,
 • koordynację zabezpieczeń,
 • jakość energii,
 • kompensację mocy biernej,
 • dobór nastaw układów regulacji (zabezpieczeń),
 • analizę napięcia.

>  ANALIZY TECHNICZNE (zgodnie z wymaganiami Kodeksów Sieci)

Wykonujemy analizy techniczne zgodnie z wymogami umowy o przyłączenie i zapisami IRiESP oraz analizy wskazujące rozbieżności w świetle nowych wymagań zdefiniowane dla nowych jednostek wytwórczych zgodnie z nowymi procedurami, wynikającymi z Rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2016r. 2016/631 ustanawiającego KODEKS SIECI.

2. TESTY OBIEKTOWE (zgodnie z wymaganiami Kodeksów Sieci)

Przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno – ruchowe elektrowni wiatrowych I fotowoltaicznych w zakresie:

 • spełnienia wymagań zawartych w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” lub/oraz „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej” obowiązujących u Operatorów Sieci Dystrybucyjnej lub Operatora Sieci Przesyłowej,
 • sprawdzenie właściwości łączeniowych, zabezpieczeniowych i transmisyjnych urządzeń,
 • wykonujemy testy sprawdzające właściwości regulacyjne farm wiatrowych wraz z jej wpływem na jakość energii elektrycznej w miejscu przyłączania,
 • przeprowadzanie testów obiektowych i prób odbiorczych nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych przed przyłączeniem do sieci i w trakcie późniejszej pracy w systemie elektroenergetycznym w świetle wymagań, które zostały określone w Kodeksach Sieci.

3. PRACE PROJEKTOWE

Projektowaniem nowej oraz modernizacją istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć.

Zakres prac obejmuje:

 • opracowywanie dokumentacji projektowej,
 • wykonywanie  projektów elektrycznych zasilania oraz prac projektowych związanych z realizacją nowych i przebudowanych stacji elektroenergetycznych,
 • projektowanie linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć,
 • wykonywanie koncepcji zasilania, w energię elektryczną projektowanych obiektów zasilanych z sieci SN-15kV oraz nn-0,4kV,
 • usługi doradcze dotyczące wystąpienia oraz realizacji zasilania do projektowanych i  istniejących obiektów

4. PROCES PRZYŁACZENIOWY

 • określamy techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • wykonujemy koncepcje zdolności przyłączeniowej i określamy  koszty przyłączenia
 • wykonujemy wszelkie czynności zwiazane z procedura administracyjna procesu przyłączeniowego

Doradztwo w zakresie technicznych aspektów i możliwości przyłączenia jednostek wytwórczych i odbiorczych do sieci elektroenergetycznej uwzględniając kryteria techniczne służące ocenie możliwości przyłączenia źródeł. Dokonując analizy określamy możliwe miejsce przyłączenia, szacowaną zdolność przyłączeniową określamy parametry techniczne i eksploatacyjne przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci odbiorczych i wytwórczych.

II. OPTYMALIZACJA PRACY

1. OPTYMALIZACJA PRACY ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH I ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

OPTYMALIZACJA ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH:

 • dokonanie rozmieszczenia i lokalizacja turbin wiatrowych, instalacji PV na wybranym terenie,
 • dobór układów połączeń pomiędzy źródłem wytwórczym oraz stacją GPZ,
 • dobór przekrojów kabli łączących źródło wytwórcze i GPZ źródła wytwórczego,
 • dobór transformatorów SN/WN pracujących w GPZ źródła wytwórczego,
 • ograniczenie strat przepływu mocy czynnej na etapie eksploatacji.

OPYTMALIZACJA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH:

 • poprawa sprawności mało efektywnych technologii u odbiorców przemysłowych poprzez zastosowanie metod ograniczenia zużycia energii elektrycznej , wraz z analizą ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań, poprawiając energetyczny i ekonomiczny bilans z jednoczesnym pozytywnym wpływem na działanie systemu elektroenergetycznego,
 • optymalizacja kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

2. SYSTEM UZZE

System będący wynikiem prac równolegle działającej Jednostki Badawczo-Rozwojowej. System pozwala na zarządzanie własnymi zasobami energetycznymi poprzez obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie naszego rozwiązania pozwolą podwyższyć jakość i efektywne korzystanie z energii elektrycznej.

Jak to funkcjonuje?

 • Analiza faktur i umów klienta zawartych z zakładem energetycznym,
 • Wizja lokalna wraz z wykonaniem pełnego pomiaru parametrów sieci i parametrów energii,
 • Przedstawiamy raport, ofertę i podpisanie umowy optymalizacyjnej z Klientem.

Sprawdź sam :

 1. Ile oszczędzasz
 2. Oceń poprawności pracy urządzenia
 3. Sam decydujesz kiedy system działa

3. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Zapewniamy poprawę jakości zasilania poprzez kompensacje mocy biernej w celu optymalizacji poboru energii elektrycznej i doboru właściwej metody kompensacji.

W tym celu:

 • proponujemy indywidualnie dopasowane rozwiązań pozwalających na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opłat związanych z przepływem mocy biernej,
 • wykonujemy audyt energetyczny, w celu określenia ponoszonych kosztów i sposobie ich optymalizacji,
 • dokonujemy analizy charakterystyki poboru energii elektrycznej i rozliczeń za usługi dystrybucyjne.

W celu przygotowania analizy kosztów i wskazania możliwych do osiągnięcia oszczędności niezbędne jest przesłanie skanu faktur VAT za usługi dystrybucyjne.

4. POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Oferujemy realizację całego procesu ubiegania się o dofinansowanie poprzez analizę potencjału, obsługę projektu i rozliczenie.

 • Wspólnie analizujemy pomysł i doradzamy najkorzystniejsze możliwości dofinansowania,
 • Wypełniamy wniosek, pomagamy zebrać wszystkie dokumenty i składamy go w Twoim imieniu,
 • Przygotowujemy wszelkie uzupełnienia i prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą.

Dotacje na:

 • projekty inwestycyjne na modernizację, budowę i rozbudowę źródeł energii oraz infrastruktury sieciowej,
 • projekty służących poprawie efektywności energetycznej,
 • projekty zakwalifikowanych jako prace B+R,
 • projekty służących wprowadzaniu nowych usług i produktów dla firm

III. EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

1. DIAGNOSTYKA LINII nN, SN i WN W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Zakres prac obejmuje:

 • przeprowadzenie diagnostyki i lokalizacji uszkodzeń linii kablowych wraz z oceną stanu technicznego metodami nieinwazyjnymi (termowizja),
 • wykonywanie diagnostyki w rozdzielniach nN, SN, WN,
 • wykonywanie pomiary odbiorcze, pomiary okresowe i po naprawcze linii kablowej,
 • zajmujemy się wyznaczaniem obciążalności.

2. ELEKTROENERGETYCZNA AUTOMATYKA ZABEZPIECZEŃ (EAZ)

Dokonujemy weryfikacji doboru nastaw zabezpieczeń i układów regulacji w zakresie:
 • projektowania, modernizacji oraz eksploatacji elektroenergetycznych układów automatyki zabezpieczeniowej,
 • dokonujemy rejestracji zakłóceń w urządzeniu zabezpieczającym,
 • oferujemy usługi w zakresie oceny technicznej układów zabezpieczeniowych w fazie projektowania,
 • koordynacji rozruchu układów EAZ.

3. POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Zakres prac obejmuje:
 • pół elektromagnetycznych,
 • rezystancji transformatorów,
 • pomiary odbiorcze instalacji elektroenergetycznych,
 • pomiary jakości, napięcia, prądu DC/AC

IV. JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA

Każdy z obszarów oferowanych usług opiera się na prowadzonej równolegle działalności badawczej i pozwala na stworzenie indywidualnego rozwiązania dla naszych Klientów. Inwestowanie w działalność B+R i rozwijanie nowych usług jest naszą strategią na poprawę konkurencyjności co pozwala nam na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych oraz znalezienia nowych zastosowań dla naszej wiedzy.

REALIZUJEMY PROJEKTY:

,,Wdrożenie kompleksowego oprogramowania informatycznego w celu świadczenia nowatorskiej usługi polegającej na zmniejszeniu strat energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa”, który został uzyskał dofinansowanie w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 2.2.1 ,,Inwestycje profilowane’’.

CEL PROJEKTU: Wprowadzenie oszczędności eksploatacyjnych na poziomie sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa w połączeniu z efektywnym wykorzystaniu odbiorów lub źródeł wytwórczych. Nowa usługa przyczyni się do zmniejszenia strat energii elektrycznej co pozwoli na zmniejszenie energochłonności odbiorcy oraz poprawę sprawności źródła zmniejszając zużycie energii, a także większą jej produkcję.

UCZESTNICZYMY W PROCESIE AKREDYTACJI PCA:

W ramach ubiegania się o akredytacje dla laboratorium badawczego Polskiego Centrum Akredytacyjnego, obecnie uczestniczymy w programie realizacji badań biegłości w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i m.cz napięcia, prądu i rezystancji w celu wykazania kompetencji technicznych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Za poprawny przebieg badań biegłości odpowiedzialny jest Instytut Łączności (Państwowy Instytut Badawczy) w Warszawie wraz z Jednostką ds. Porównań Międzylabotaroryjnych. Udział w programie pozwoli na sterowanie jakością badań, wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych podczas walidacji metody badawczej. Rozpoczęliśmy opracowanie procedusry dotyczącej systemu zarządzania jakością oraz wdrażanie systemu zarządzani.

BADANIA BIEGŁOŚCI (PT – Proficiency Testing )

Badania biegłości są najskuteczniejszycm narzędziem pozwalających laboratoriom, wykazać swoje kompetencje wobec jednostki akredytującej lub innych stron trzecich a także wykorzystywać wyniki badań do monitorowania jakości wykonywanych wzorcowań i badań.

PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE (ILC – Interlaboratory Comparisons) mają na celu weryfikację poprawności wyników badań prowadzonych przez klika laboratoriów badawczych. Badania te pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz odstępstw od norm, co pozwala na przedstawienie jak najdokładniejszych wyników.